دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 107، شهریور 1402 
تحلیل ابعاد زیست پذیری مناطق شهری تهران با تأکید بر توسعه پایدار

10.22034/rahbord.2024.412372.1585

محمد مهدی رجایی فرد؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ حسن صمدیار؛ سعید مطهری