نظام جهانی علم و راهبردهای ارتقای همکاری علمی ایران و چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه سیاست علوم و تحقیقات. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

امضای تفاهم نامه همکاری جامع بین دو کشور ایران و چین در افق 25 ساله زمینة گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه‌های مختلف را تسهیل کرده است. همکاری علمی یکی از مهمترین ابعادی است که در این سند به آن پرداخته شده است. تخصیص بندهایی به همکاری علمی بین دو کشور علاوه بر ایجاد فرصت توسعة علمی می تواند زمینه ساز همکاری در سایر حوزه ها شود. با توجه به روندهای موجود در همکاری دو کشور، تمرکز این مقاله بر ارائه راهکارها و راهبردهای سیاستی برای ارتقای سطح همکاریهای علمی با توجه به ارادة نظام حکمرانی دو کشور برای ارتقای روابط در افق 25 ساله است. برای دستیابی به این هدف چارچوب نظری مشتمل بر گزاره های مستخرج از نظام شبکه ای و ساختار- کارگزار برای سه سطح خرد و میانی و کلان ترسیم شده است. روش پژوهش روش تحلیل ساختاری-تفسیری است. نتیجه اینکه همکاری علمی دو کشور ایران و چین متاثر از مجموعه‌ای از عوامل دو سه سطح کلان و میانی و خرد است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر پیشبرد آن تأثیرگذارند. دستاورد اصلی مقاله تعیین سهم عوامل تأثیرگذار و نوع روابط بین این شبکه از عوامل و اولویت بندی آنها با هدف ارتقای همکاری علمی بین دو کشور ایران و چین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The global system of science and the strategies for promoting scientific cooperation between Iran and China

نویسنده [English]

  • Maryam Saniejlal
Science and research policy Faculty. National research institute fir science policy
چکیده [English]

The signing of a memorandum on comprehensive cooperation between Iran and China in the 25-year horizon has facilitated the expansion of bilateral cooperation in various fields. Scientific cooperation is one of the most important aspects discussed in this document. Allocating clauses to the scientific cooperation between the two countries, in addition to creating the opportunity for scientific development, can be the basis for cooperation in other fields. Considering the existing trends in the cooperation between the two countries, the focus of this article is on providing policy solutions and strategies to improve the level of scientific cooperation, considering the will of the governance systems of the two countries to improve relations in the 25-year horizon. In order to achieve this goal, a theoretical framework containing propositions derived from the network system and agent-structure has been drawn for three micro, medium and macro levels. The research method is structural-interpretive analysis. The result is that the scientific cooperation between Iran and China is affected by a set of macro, medium and micro level factors that directly and indirectly affect its progress. The main achievement of the article is determining the share of influential factors and the type of relationships between this network of factors and prioritizing them with the aim of promoting scientific cooperation between the two countries of Iran and China.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science diplomacy
  • scientific cooperation
  • 25-year cooperation document between Iran and China
  • Belt and Road initiative
  • science network system