دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 108، آذر 1402 
ارزیابی انتقادی مفهوم ایران هسته‌ای در انگاره راهبردی کشورهای 1+5

10.22034/rahbord.2024.411435.1583

فاطمه زهرا علی نژاد؛ اردشیر سنایی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ سید علی طباطبایی پناه