دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 106، خرداد 1402 

مقاله پژوهشی

سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410

صفحه 1-28

10.22034/rahbord.2023.371074.1505

خلیل کولیوند؛ محمدمجید فولادگر؛ احمد برومند کاخکی