تحلیل جایگاه کنشگران در نظام سیاستگذاری شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اسماعیل ذاکری مهابادی، دانش آموخته رشته سیاستگذاری عمومی، مرکز تحقیقات مطالعات آب، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار گروه علوم سیاسی، مرکز تحقیقات مطالعات آب، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

حوضه آبریز زاینده‌رود، یکی از پرچالش‌ترین حوضه‌های آبریز کشور طی سال‌های اخیر بوده است. چالش‌هایی که عرصه‌های مختلفی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... را در برگرفته‌ و توجهات را به چگونگی حمکرانی آب در این حوضه معطوف نموده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای، ساختار حکمرانی آب در استان چهار محال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که حکمرانی مستلزم مشارکت تمام ذی‌نفعان است، پژوهش حاضر ضمن احصاء کنشگران در قالب گروه‌های 21گانه، درصدد پاسخ به این سوال بوده که هر یک از کنشگران شبکه حکمرانی آب در حوضه زاینده‌رود، از چه جایگاه و نقشی در نظام حکمرانی آب برخوردار هستند؟. برای پاسخ به این سوال داده‌های پژوهش با استفاده از شاخص مولفه‌های ارزشی در نرم‌افزار UCINET مورد تحلیل قرار گرفته تا دو شبکه تاثیرگذاری و تبادل اطلاعات، مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جایگاه هریک از کنشگران احصاء شده در شبکه‌های مذکور، تناسبی با مفهوم حکمرانی آب در شکل شبکه‌ای آن نداشته و در مقابل ساختاری غیرشفاف و ناکارآمد را ترسیم می‌نماید که برون‌داد آن، ضعف در مدیریت منابع آب و نارضایتی‌ها و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. نمای کلی از یافته‌های پژوهش نیز با استفاده از نرم‌افزارNetdraw ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the Astros's Position in Policy-Making System of the Water Governance Network of Zayandeh-Rud River Basin: A Case Study of Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Zakeri Mahabadi 1
  • Mohammad Reza Yazdani Zazerani 2
  • Hannaneh Mohammadi Kangarani 3
1 Ph.D of Public Policy, Water Study Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Political Science Department, Water Study Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate professor of Forestry Department, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Zayandeh-Roud basin has been one of the most challenging basin in the country in recent years. Challenges that cover various fields of political, social, economic, security, etc and has focused attention on how water governance in this basin. Based on this, in the present study, the structure of water governance in Chahar Mahal and Bakhtiari province has been investigated using the network analysis method. The current research, while counting the activists in the form of 21 groups, has tried to answer the question that each of the activists of the water governance network in the Zayandeh-Roud basin, what position and role do they have in the water governance system?. Because governance requires the participation of all stakeholders. To answer this question, the research data was analyzed using the value components index in the UCINET software to identify two networks of influence and information exchange. The results of the research indicate that the position of each of the actors counted in the mentioned networks is not proportional to the concept of water governance in its network form. And on the other hand, it draws an opaque and inefficient structure, the output of which is weakness in the management of water resources and dissatisfactions and social, political and security challenges. An overview of the research findings has also been drawn using Netdraw software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy Making
  • Water Governance
  • Network Analysis
  • Chaharmahal and Bakhtiari
  • Zayandeh-Rud River Basin