ترسیم سناریوهای توسعه منابع انسانی صنعت بانکداری ایران با رویکرد تحلیل اثر متقابل در افق 1407

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آینده پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران،

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - گرایش منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

محیطِ اغلب صنایع بیش از پیش نامطمئن شـده و عدم اطمینان فزاینده، برنامه‌ریزی منابع انسانی‌ را به سمت رویکردهای جدیدی از جمله آینده‌نگاری هدایت کرده است. صنعت بانکداری ایران نیز در راستای مواجهه پیش‌دستانه با آینده‌های بدیل و ساخت آینده مطلوب، نیازمند آینده‌نگاری توسعه منابع انسانی خود بر مبنای سناریوپردازی است. لذا تحقیق حاضر با هدف ترسیم سناریوهای توسعه منابع انسانی صنعت بانکداری ایران با رویکرد تحلیل اثر متقابل انجام پذیرفته که از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت آمیخته و از نظر مسیر اجرا شامل مراحل پیمایش، ماتریس تحلیل تأثیر متقابل و روش سناریوپردازی است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل خبرگانی است که به‌صورت آکادمیک یا تجربی در حداقل یکی از سه حوزه آینده‌نگاری، توسعه منابع انسانی و یا بانکداری دارای تخصص بوده و به دو حوزه دیگر نیز آشنایی نسبی داشته‌اند. شناسایی خبرگان به کمک «تکنیک گلوله برفی» انجام و تا جایی ادامه یافت که داده‌ها به اشباع نظری رسید. برای شناسایی پیشران‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس آراء خبرگان، از روش دلفی استفاده شد. بر اساس تحلیل سازگاریِ حالات مختلفِ عوامل کلیدی در نرم‌افزار سناریو ویزارد، امکان‌پذیری چهار سناریو با سازگاری درونی قوی نشان داده شد که این سناریوها نام‌گذاری و توصیف شدند. در انتهای پژوهش نیز پیشنهاداتی به مدیران و متولیان صنعت بانکداری ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Horizon 2028: Scenario planning for human resources development in Iran's banking industry with the approach of cross impact analysis

نویسندگان [English]

  • Moslem Shirvani Naghani 1
  • fateme mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran,
2 Master of Business Administration - Human Resources, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The environment of most industries has become more uncertain and the growing uncertainty has led human resource planning to new approaches, including foresight. Iran's banking industry also needs to foresee its human resources development based on scenarios in order to face alternative futures and build a favorable future. Therefore, the current research was carried out with the aim of drawing scenarios for the development of human resources in the banking industry of Iran with the approach of mutual effect analysis, which in terms of practical purpose, in terms of mixed nature, and in terms of the implementation path, includes survey steps, mutual influence analysis matrix and scenario development method. The statistical sample of the current research includes experts who are academically or experimentally specialized in at least one of the three fields of foresight, human resource development, or banking, and have relative familiarity with the other two fields. Identification of experts was done with the help of "snowball technique" and continued until the data reached theoretical saturation. The Delphi method was used to identify the drivers of human resources development in the banking industry based on the opinions of experts. Based on the compatibility analysis of different states of key factors in the Scenario Wizard software, the feasibility of four scenarios with strong internal consistency was shown, and these scenarios were named and described. At the end of the research, suggestions were presented to the managers and trustees of the Iranian banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Development
  • Iran's Banking Industry
  • Cross Impact Analysis
  • Uncertainties
  • Scenario Planning