تحلیل مضمون مقابله با فساد در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که مضامین مقابله با فساد در نظام اداری ایران کدام است و در این راستا، هفت سند مرتبط به موضوع فساد در ایران مورد شناسایی قرار گرفت و پژوهشگر با بررسی و مطالعه دقیق این اسناد، ابتدا مفاهیم مرتبط را احصاء و با ادغام مفاهیمی که دارای بار معنایی مشترکی بودند، نسبت به تبیین مضامین اصلی و سپس مضامین سازمان‌دهنده و فراگیر اهتمام نمود. پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی، از حیث شیوه از نوع پژوهش کیفی که این شیوه می‌تواند جزء پژوهش‌های تفسیری قرار گیرد و از حیث راهبرد، از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و شیوه گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد بوده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، تعداد 52 مفهوم، 18 مضمون اصلی، 13 مضمون سازمان‌دهنده و 7 مضمون فراگیر در خصوص مقابله با فساد تبیین گردید و سپس شبکه مضامین که بیانگر رابطه بین مفهوم بنیادینی که پژوهش بر اساس آن استوار بوده با مضامین فراگیر و سازمان‌دهنده می‌باشد، طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing thematic of dealing with corruption in the light of the upper documents of Iran's administrative system

نویسندگان [English]

  • Hamed Mohammadi 1
  • Naser Hamidi 2
1 Ph.D. Public Administration, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Prof. and Faculty member of Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The present study aims to answer this question, what are the themes of dealing with corruption in Iran's administrative system, and in this regard, seven documents related to the issue of corruption in Iran were identified, and the researcher, by carefully examining and studying these documents, first counted the related concepts and the integration of concepts that had a common semantic load, paid attention to the explanation of the main themes and then the organizing and inclusive themes. The current research is fundamental in terms of its purpose, in terms of the method of qualitative research, which can be included in interpretive research, and in terms of strategy, thematic analysis method was used, and the method of data collection was through the study and review of documents. Based on the findings of the research, the number of 52 concepts, 18 main themes, 13 organizing themes and 7 comprehensive themes regarding the fight against corruption were explained and then the network of themes that shows the relationship between the fundamental concept on which the research is based and the inclusive and organizing themes, was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • dealing with corruption
  • anti-corruption laws
  • Iran's administrative system
  • thematic analysis