تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت و روند تکامل حفاظت سیمای سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حکمرانی - دانشگاه تهران- تهران- ایران

2 دانشکده حکمرانی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

3 پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

چکیده

تاثیر حکمرانی بر پایداری مناطق تحت حفاظت بیش از تاثیر نوع طبقه‌بندی IUCN برای این مناطق است. ضعف بحث میان‌رشته‌ای مانع توسعه تحقیقات و بهبود عملکردها در حکمرانی این مناطق گردیده است. حفاظت سرزمین بر‌‌اساس جهان‌بینی‌های رقیب، گفتمان‌های متناقض و نگرش‌های ناسازگار درباره مرز منطقه تحت حفاظت بسط یافته است که، رسیدن به تفاهم را در حکمرانی این مناطق دشوار می‌کند. هدف این پژوهش، تبیین تکامل رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت است. روش این پژوهش، مطالعه مروری و تحلیل مقایسه‌ای است. با مرور بیش از 90 مقاله جدید، 45 کلیدواژه مهم گردآوری گردیده و با دو راهبرد (یکی بر‌اساس جهان‌بینی‌ها و گفتمان‌ها و دیگری بر‌اساس نگرش‌های ارتباط مناطق تحت حفاظت با سیمای سرزمین پیرامونشان) طبقه‌بندی شده است. کاوش مقالات مرور شده دو رویکرد اصلی را بر‌اساس راهبرد اول نشان می‌دهد: رویکرد منطقه‌گرا (پهنه‌بندی و نقشه‌سازی) و رویکرد فرایندگرا (مشارکت‌مبنا و نظام‌مند). حاصل تلفیق این دو رویکرد نقشه‌سازی مشارکتی است. بر‌اساس راهبرد دوم، حکمرانی مناطق تحت حفاظت از جزیره‌سازی، به سمت شبکه‌سازی، سیمای سرزمین و سپس رویکرد سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی حرکت نموده است. سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی به دنبال حکمرانی چندوجهی بر‌اساس ارزش‌های متعلق به مکان است که از مرزهای مدیریت سنتی فراتر می‌رود. حکمرانی مناطق تحت حفاظت پیوسته مدل‌های پیشرفته‌تری را شکل داده است. همچنین همواره تمایل به پوشش دادن کاستی‌ها، نارسایی‌ها و محدودیت‌های اثربخشی خود داشته است. اولویت‌های تحقیقاتی آینده به سوی مدیریت یکپارچه سیمای سرزمین، توانمندسازی مدیران، پشتیبانی معیشت‌های پایدار، بسترسازی مشارکت جوامع محلی و استفاده از ابتکارات آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of approaches of protected area governance and the evolution process of landscape conservation

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Alemohammad 1
  • Reza Omidifar 2
  • Saman Yousefvand 2
  • Majid Ramezani Mehrian 3
1 Faculty of governance, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Governance,, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

The influence of governance on the protected areas (PAs) sustainability is more than the influence of the IUCN classification type. The weakness of interdisciplinary discussion has hindered the development of research and the improvement of functions in the governance of these regions. Landscape conservation has developed based on competitive worldviews, conflicting discourses, and Inconsistent attitudes about the PAs. It makes reaching to common understanding difficult. The purpose of this research is explaining evolution the PA governance approaches. The method of this research is review and comparative analysis. By reviewing more than 90 new articles, 45 important keywords have been collected and classified with two strategies (one based on worldviews and discourses and the other based on different attitudes about the relationship between PAs and the surounding landscapes). Exploration in reviewed articles shows two main approaches based on the first strategy. The Area-oriented approach (zonning & mapping) and process-oriented approach (participationary & systematic). The result of combining these approaches is participatory mapping. Based on the second strategy, the PA governance has moved from the islandization to the networking, landscape approach, and then the approach of ecological-social landscapes. Ecological-social Landscape seeks multifaceted governance based on the values belonging to places, which transcends the boundaries of traditional management. The PA governance has formed more advanced models with continuous progress and has always tended to cover shortcomings, inadequacies and limitations. The future research priorities are towards the integrated landscape management, empowering managers, supporting sustainable livelihoods, establishing the local communities participation and using their initiatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Area-oriented
  • Process-oriented
  • Local Communities
  • Ecological-Social Landscapes
  • Governance