بررسی جایگاه محیط زیست در ابزارهای حکمرانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

درک صحیحی از شیوه جاری حکمرانی در ارتباط با موضوع محیط زیست و مدیریت پایدار سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای بهبود حکمرانی در راه توسعه بلند مدت کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه که محیط زیست آنها بدلیل توسعه ناپایدار در معرض خطر می باشد، ارایه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا مفاهیم پایه مرتبط با حکمرانی بر اساس مثلث حکمرانی و ارتباط سه رکن اصلی حکومت، بازار و جامعه مدنی و همچنین روند تکاملی آن در سطوح مخلتلف بویژه در ارتباط با رویکردهایی نظیر حکمرانی خوب تبیین شود. از آنجایی که هر سیستم حکمرانی برای راهبری جامعه، از ابزارهای مشخصی برای پیاده کردن سیاست های خود به منظور تغییر های فردی یا اجتماعی استفاده می کند، 4 دسته اصلی ابزارهای حکمرانی با عنوان ابزارهای قانونی (تنظیمی)، اقتصادی (تشویقی/حمایتی)، ارتباطی (آگاهی رسانی) و زیرساختی مبنای بررسی جایگاه محیط زیست در سازو کارهای حکمرانی ایران قرار گرفتند تا ارتباط حکمرانی و حفاظت محیط زیست بصورت نظام مندی تحلیل شود. از بین چهار ابزار مطرح شده، موضوع محیط زیست تنها در بخش ابزار قانونی در حد مناسبی مورد توجه قرار گرفته است اما این قوانین و سیاست ها به شکل مطلوبی حمایت سایر ابزارهای حکمرانی را به همراه نداشته و فرصت اجرایی شدن را پیدا نکرده اند و چه بسا سایر ابزاراهای حکمرانی بویژه ابزارهای اقتصادی و زیرساختی در جهت تخریب محیط زیست به کار گرفته شده اند. به همین دلیل به نظر می رسد جایگاه محیط زیست در ابزارهای حکمرانی ایران نیاز به بازنگری جدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on environmental priority in Iran's governance instruments

نویسندگان [English]

  • Mohsen Soleymani Roozbahani 1
  • Mohsen Soleymani Roozbahani 2
  • Ali Bagheri 3
1 Department of environment,, Natural Resources Faculty, University of Tehran
2 Environment Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran
3 Water Management Department, Agriculture Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

A comprehensive understanding of the governance mechanisms in relation to the environment and sustainable management of natural resources at the state level can provide a practical platform for improving governance in the long-term development of countries, especially developing countries which natural resources and human environment are at risk due to unsustainable development. In this article, after defining the basic concepts related to governance, based on governance triangle and the relation among state, market and civil society and its evolutionary process at the national and international level, the historical trend of governance in Iran is reviewed in relation to the environment and sustainable development. Since every governance system uses certain instruments to implement its policies for the purpose of individual or social changes, the 4 main categories of governance instruments considered as legal (regulatory), economic (incentive), communication (awareness) and infrastructural are the basis of examining the position of the environment in Iran's governance mechanisms to systematically analyze the relationship between governance and environmental protection.
Through reviewing the governance instruments in Iran based on a literature review of related articles and national reports; the issue of environment has been adequately considered only in the legal section, but these laws and policies have not been adequately supported by other governance instruments for being reasonably implemented. Even though, other instrument specifically economic and infrastructure instruments being used in the favor environmental destruction. For this reason, it seems that the position of the environment in Iran's governance instruments needs serious revision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance Instruments
  • Sustainable Development
  • Environment
  • Nature Oriented Governance
  • Iran