تحلیل ابعاد زیست پذیری مناطق شهری تهران با تأکید بر توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست واحد رودهن، دانشکده کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران.

2 گروه محیط زیست ، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

3 گروه محیط زیست،گروه محیط زیست واحد رودهن، دانشکده کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

4 گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

چکیده

افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای شهرها به ارمغان آورده است. . مشکلاتی همچون انواع آلودگی‌ها، ترافیک ، کیفیت زندگی و به‌تبع آن زیست‌محیطی در شهرها را به‌شدت کاهش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست پذیری محله سیروس با تأکید بر توسعه پایدار منطقه 12 شهرداری تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان شهرداری منطقه 12 تهران و دفتر توسعه محله‌ای سیروس می‌باشد و روش نمونه‌گیری احتمالی و از نوع طبقه‌ای بوده است. همچنین تحقیقاتی که در زمینه زیست پذیری با تأکید بر توسعه پایدار انجام‌شده است بیشتر به توصیف و تحلیل زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه پرداخته است و الگوی پیشنهادی در راستای تحقق‌پذیری زیست پذیری ارائه نشده است. نوآوری در پژوهش حاضر نشان‌دهنده تحلیل و شناخت زیست پذیری محله سیروس منطقه 12 شهرداری تهران با تأکید بر توسعه پایدار و ارائه مدل پیشنهادی بر اساس چارچوب نظری پژوهش و تحلیل داده‌ها بر اساس آزمون تی تک نمونه‌ای و مدل معادلات ساختاری است. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که وضعیت زیست پذیری محله سیروس با تأکید بر توسعه پایدار در وضعیت نامطلوب و متوسط قرار گرفته است. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری نشان می‌دهد که عوامل کالبدی- محیطی با ضریب بتای 24/34 بیشترین تأثیرگذاری را بر زیست پذیری در محله موردمطالعه دارد و عوامل مدیریتی با ضرب بتای 2/4 کمترین تأثیرگذاری را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Livability Dimensions with Emphasis on Sustainable Development for Urban Regions in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Rajaeefard 1
  • Azita Behbahaninia 2
  • Hasan Samadyar 3
  • Saeed Motahari 4
1 Department of Environment, Roudhen Branch, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Islamic Azad University of Roudhen, Tehran, Iran.
2 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 Department of Environment, Roudhen Branch, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Islamic Azad University of Roudhen, Tehran, Iran.
4 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The increasing population and the growing trend of urbanization have brought destructive consequences for cities. The persistence of such urbanization growth with social, economic, and environmental problems is a crisis and a threat to the stability of cities. Problems such as pollution, and traffic, greatly reduce the quality of life and environment in cities. This research aims to analyze the livability of the Siros neighborhood with an emphasis on the sustainable development of District 12 of Tehran Municipality. The current study is descriptive-analytical in terms of method and nature, and it is in the category of applied research in terms of the research purpose. The library study is used to collect information. The statistical population of this research includes the experts of the 12th district of Tehran and the Siros neighborhood development office and the sampling method was stratified. The studies in livability with an emphasis on sustainable development have mostly described and analyzed livability in the studied area, and the proposed model is not presented in the field of the realization of livability. The theoretical framework and one Sample T-Test are based on a structural model. The results show that the livability status of the Siros neighborhood with an emphasis on sustainable development is in an unfavorable and moderate situation. The results of structural equation modeling show that physical-environmental factors with a beta coefficient of 34.24 have the greatest impact on livability in the studied neighborhood, and management factors with a beta coefficient of 4.2 have the least impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban livability
  • sustainable development
  • Tehran