دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 59، شهریور 1390 
نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران

علی‌اصغر قاسمی؛ غلامرضا ابراهیم آبادی