طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور طراحی و ارائه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1388 انجام پذیرفته است. چارچوب نظری آن بر پایه مدل سه‌شاخه‌ای و بر اساس سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری‌(محتوایی) و زمینه‏ای (محیطی) می‌باشد که می‌توانند در ارتقای کارآفرینی سازمانی مؤثر واقع شوند. این تحقیق از نظر روش توصیفی و با استفاده از زمینه‌یابی یا پیمایشی و همچنین روش همبستگی انجام گرفته است و جامعه آماری آن تعداد 750 نفر از مدیران و کارکنان ارشد و میانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که این واحد از وضعیت کارآفرینی مطلوبی برخوردار نیست و به منظور استقرار کارآفرینی در آن بایستی باتوجه به عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای از فعالیت‌های کارآفرینانه حمایت کند و بسترهای لازم رابرای اجرای آن فراهم آورد. براساس نتایج تحقیق، مدل عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating an Indigenous Model for Enhancing Organizational Entrepreneurship in University: A Case Study - Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

This article is based on a research conducted in 2009 to formulate an indigenous model for enhancing organizational entrepreneurship in Islamic Azad University, Science and Research Branch. Its theoretical framework is a threefold model comprising three categories of factors: structural, behavioral (content) and grounded (environmental) which can be effective in enhancing organizational entrepreneurship. This research is descriptive using social survey and correlation method. Its statistical population is composed of 750 persons from managers, senior and intermediate staff of Islamic Azad University, Science and Research Branch. Findings show that this branch does not enjoy a desirable entrepreneurship situation and it would be necessary that entrepreneurship activities are encouraged and facilitated by paying more attention to structural, behavioral, and grounded factors. Based on obtained results, a model for enhancing organizational entrepreneurship on the basis of structural, behavioral and grounded factors in Islamic Azad University, Science and Research Branch, is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enhancing organizational entrepreneurship
  • structural factors
  • behavioral factors
  • grounded factors
  • threefold model