معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده

نویسنده

چکیده

با توجه به خلأ ادبیات موجود و عدم تأمل در باب مباحث پایه‎ای، این مقاله درصدد گسترش مباحث روش‎شناختی در حوزه مطالعات آینده می‎باشد. مسئله اصلی مقاله بررسی ضوابط ارزیابی محصولات و یافته‎های تحقیقات آینده‎نگری و نیز ملاک‎های ارزیابی و تمیز تکنیک‎های مختلف رایج در مطالعات آینده می‎باشد تا از قِبل آن امکان تشخیص توانمندی‎های ذاتی هر کدام از تکنیک‎های رایج و نواقص موجود در هر کدام فراهم آید. بر این اساس، پس از بررسی جایگاه مطالعات آینده در بین سایر روش‎های تحقیق، مهم‎ترین و رایج‎ترین تکنیک‎های آینده‎پژوهی مرور اجمالی شده است. آنگاه توقعات و انتظارات مشتریان محصولات مطالعات آینده که شامل تصمیم‎گیرندگان ارشد دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی می‎شود، معرفی شده و در نهایت مهم‎ترین ملاک‎های روش‎شناختی به منظور ارزیابی روش‎های آینده‎شناسانه شامل ارائه انواع آینده‎ها، تعیین اولویت‎ها به آینده‎ها، تعیین نیروهای پیش‎ران، تشریح مکانیسم علّی، معرفی و تشخیص بازیگران و کنشگران، ابتناء بر چارچوب نظری و قوانین علمی، قابلیت اعتباربخشی به یافته‎ها و پویایی روش توضیح و تشریح شده است. در نهایت طی ماتریس دوبعدی تک‎تک روش‎ها با ملاک‎ها مقایسه و تصریح شده که هر کدام از روش‎ها دارای مزیت‎های نسبی خاص خود هستند که در هنگام انتخاب تکنیک، بایستی به آن مزیت‎ها و نیز توقعات و انتظارات خاصی که از هر کدام از روش‎های مطالعات آینده انتظار می‎رود، توجه شود. همچنین پیشنهاد شده است تا محققان در هنگام اجرای طراح‎های آینده‎شناسی دست به ترکیب انواع روش‎های آینده‎پژوهی بزنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria of Methodological Evaluation of Future Studies Techniques

چکیده [English]

Given the lack of related literature and the neglect of basic subjects, this article tries to expand methodological subjects in the field of future studies. The main problem addressed in this article is the study of the criteria of evaluating the findings of future studies and prevalent measures of evaluation and distinction of different techniques in future studies to understand the strengths and weaknesses of each of them. To do this, the author, first, studies the position of future studies compared to other methods of research, and the prevalent techniques used in future studies. Then, he examines the expectations of the clients of the products of future studies which include senior state decision-makers, entrepreneurs, and private sector managers and describes the most important methodological criteria to evaluate futurist methods including different kinds of futures, priority setting, determination of driving forces, causation mechanism, introduction of actors, theoretical framework and scientific laws, validation of findings, and method dynamics. Finally, each method is compared to criteria along a two dimensional matrix. The author concludes that each method has its own relative merit and in technique selection, its merits and expectations which to be met should be considered. At the end, the author suggests that researchers use a mix of futurist methods in implementing the projects of futurology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Futurism
  • futurist techniques
  • Futurology
  • methodology