ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی

نویسندگان

چکیده

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل‌های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته‌اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می-کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می‌کند. شاخه‌ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می‌کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی‌گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه‌های مختلف اجتماعی تعیین می‌شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی‌شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می‌آیند. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب‌های سیستم جامعه ایران پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Process of Development in Iran in the Recent Century with an Emphasis on the Theory of Chaos and Game Theory

چکیده [English]

Change is a basic concept in analyzing development. In usual analyses influenced by Newtonian paradigm, change is considered transformation in the structure of the society. On the contrary, the structure of institutional analysis formed in the framework of quantum paradigm considers change as the transformation of the whole structure of the society. Of course, transformation of the whole structure of the society entails change in the components of the society. In other words, interaction between structure and agency or macro and micro social levels, determines the process of change in the society. A branch of new institutionalists, especially Douglas North (2009), define development as the process of having access to property rights. In this case, the relevance of structure and agency refers to the importance of institutions as the rule of the game, because the dynamism of accessibility is determined out of the result of the game between different social groups. In addition, the relevancy of institutions will depend on initial conditions and the proceeded path. Therefore, delineating the dynamism of change in society needs an analysis of the historical periods of interaction between structure and agency as well as a study of the process of change as breaking dependency on institutions leading to accessibility based on the property rights.;
This article tries to predict the probable paths of development in the future, considering the attractiveness of relevant components of Iranian society and by devising an institutional model for analyzing development by combining theory of chaos and game theory and to evaluate development experience in Iran.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • development analysis
  • theory of chaos
  • game theory
  • Iranian development experience