دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 58، اردیبهشت 1390 
ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر

زهراسادات علیزاده طباطبایی؛ سیدوحید ابوالمعالی الحسینی؛ محمدابراهیم شمس ناتری