نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی

نویسنده

چکیده

یکی از راه‌های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه‌های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه‌ها، یعنی نظریه برابری‌گرای کانتی پرداخته و سعی می‌شود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین‌شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری‌ها، حق‌ها همان ارزش‌های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه‌های مؤید ممکن است با ضعف‌هایی نیز روبه‌رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affirmed Theories of Rights: Kantian Egalitarian Theory

چکیده [English]

One of the way to defend rights is to design and review affirmed theories of rights and evaluate their justified principles. This article introduces one of these theories entitled "the egalitarian theory". By adopting a justifiable theoretical approach, it aims at putting forward a plausible basis for designing the idea of rights as a guaranteed claim against other claims on the basis of two elements: human dignity and moral agency.;
In this theory, the idea of rights attaches an unconditional worth to the existence of each person, irrespective of her particular value to others. The assumption of unconditional worth is based on the importance of life for every person, irrespective of her wealth, power or social status. The affirmed theories may be subject to weaknesses, but without any doubt, their positive aspect in justifying a theory of rights constitutes their dominant aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affirmed theories؛ Kantian theory؛ egalitarian theory؛ theory of rights
  • ؛ human dignity؛ moral agency