بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

عرصه‌ اداره‌ فرهنگ، عرصه‌ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می‌تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش‌های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت‌اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش‌ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه‌پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی‌سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می‌گردد

کلیدواژه‌ها