بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در سطح دولتی بوده است و جمعیتی بالغ بر 186 نفر را در بر می‌گیرد. حجم نمونه آماری مورد نیاز به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها، در این پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین و مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه اصلی این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون سایر فرضیات بیانگر آن است که بین همه انواع فرهنگ سازمانی (قبیله، سلسله‌مراتب، بازار، وضعیت‌سالار) و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی طی نتایج تحلیل رگرسیون در گام اول مؤلفه فرهنگ سازمانی وضعیت‌سالار، وارد معادله رگرسیون شده است و 58 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می‌کند. در گام دوم فرهنگ سازمانی قبیله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزدیک به 60 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش باید به نحوی باشد که بیشتر، فرهنگ سازمانی وضعیت‌سالار و فرهنگ سازمانی قبیله نسبت به سایر فرهنگ‌ها مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in the City of Semnan

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between organizational culture and knowledge management in the city of semnan education department.;
Research method used is descriptive and correlation type. Statistical population composed of 186 managers and assistant managers of elementary and secondary schools in 1388-89 academic year, of which 150 individuals were randomly selected through stratified sampling mehod. The instruments used were Cameron and Quinn questionnaire composed of 24 questions and Lawson Shersons questionnaire composed of 24 questions for measuring organizational culture and knowledge management respectively. Data were analyzed with correlation coefficient test and regression analysis.;
Research findings indicate that there is a significant and positive relationship between organizational culture and knowledge management.On the whole during regression analysis, results in first step components of adhocracy culture has been anticipated and explained 58 percent of changes and in second step tribal culture has been added to the equation and explained 60 percent of the knowledge management changes. As a result, one can say that organizational culture is one of the most important tools for the establishment and implimentation of knowledge management in every organization.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • tribal culture
  • adhocracy culture
  • market culture
  • hierarchical culture