سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی

نویسنده

چکیده

در نوشتار حاضر پس از اشاره به گونه‌های سرمایه، بر سرمایه اجتماعی تمرکز شده و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی معرفی گردیده است. پس از نقد دیدگاه‌هایی که از وجوه منفی سرمایه اجتماعی سخن گفته‌اند، به وجه ارزش‌شناختی این سرمایه اشاره شده، دیدگاه‌های اسلام در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و مفهوم «سرمایه خانواده» به عنوان مجموعه سرمایه اجتماعی انباشتی، بازتولید و بازتوزیع در خانواده ارائه گردیده است. مقاله پس از طرح محدودیت‌های مربوط به تقویم و ارزیابی نسبت‌های متقابل سرمایه اجتماعی و زندگی خانوادگی، به آثار فرسایشی زندگی مدرن بر سرمایه خانواده در غرب (تحت تأثیر تغییرات گسترده بر نهاد خانواده) می‌پردازد. در بخش پایانی مقاله، آسیب‌شناسی سرمایه خانواده در ایران با اشاره به چهار آسیب مهم (که نوعاً متأثر از تحولات دوران مدرن هستند)، تحلیل گردیده و نسبت به آثار روند واگرا و تهدیدکننده آن هشدار داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Capital: The Cornerstone of Social Capital

چکیده [English]

This article mainly concentrates on social capital. It first addresses to different kinds of capital and then elaborates on the views expressed by the theorists of social capital. Having criticized the views expressing the negative side of social capital, the author refers to its values and Islamic views on the concept of social capital, then, he defines the concept of "family capital" as a set of accumulative social capital, reproduction and redistribution in the family. He also studies the constraints related to the evaluation of mutual relations between social capital and family life and the erosive effects of the modern family on family capital in the West (influenced by extensive change of family institution). Finally, the pathology of family capital in Iran is analyzed by indicating four important deficiencies (which mostly influenced by the developments of the modern era) and some warnings are issued against its diverging and threatening aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social capital
  • family capital
  • family solidarity
  • value gap
  • Consumerism