نویسنده = حسن روحانی
مهندسی فرهنگی: از نظریه تا عمل

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1387

حسن روحانی


سرمایه‌گذاری فرهنگی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386

حسن روحانی


درآمدی بر مشروعیت و کارآمدی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1379

حسن روحانی