نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا به اهداف معنوی و اجتماعی آموزش که امروزه در سراسر جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته به عنوان کارکردهای جانبی یا اصلی آموزش و پرورش مطرح است اشاره می‌شود و اهمیت پرورش در کنار آموزش مدنظر قرار می‌گیرد. در ادامه، نقش آموزش و پرورش در روند جامعه‌پذیری افراد در قالب اهداف شش گانة «آموزش قواعد و نظامات اساسی، از آداب و عادات و رفتار روزمره تا روش‌های علمی»، «اعطای آرزوهای مشروع»، «هویت‌سازی»، «ایجاد نقش اجتماعی»، «آموختن مهارت‌ها» و «ایجاد زمینه برای جامعه‌پذیری سیاسی» توضیح داده می‌شود. سپس در بیان رابطة میان آموزش و پرورش و نشانگان عدم انسجام اجتماعی و عوامل پدید آورندة عدم انسجام تفضیلاً بحث می‌شود. همچنین منطق کلی و پیش فرض‌های اساسی انسجام اجتماعی و روش‌های ایجاد آنها در نظام آموزش و پرورش مطالعه می‌گردد. در پایان، پیشنهادهای راهبردی در یازده سرفصل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها