درآمدی بر مشروعیت و کارآمدی

نویسنده

چکیده

نظام اسلامی ما امروز با چالش های مختلفی در صحنه داخلی و جهانی از لحاظ نظری و عملی مواجه است. در زمینه مسائل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و همچنین سایر مسائل اجتماعی. اما مهم ترین چالشی که امروز با آن روبروست، مسئله مشروعیت است.; مشروعیت، پایه و رکن اصلی نظام است و بدون این رکن ادامه حیات یک دولت جز از طریق خشونت و سرکوب امکان پذیر نخواهد بود.;

کلیدواژه‌ها