ثروت ملی یا قدرت ملی؟ اولویت با کدام است؟

نویسنده

چکیده

همه تحرکات مهم سیاسی، امنیتی و نظامی در منطقه ما به خاطر منابع نفت و گاز صورت می گیرد. اگر در همین منطقه منابع غنی نفت و گاز وجود نداشتْ آیا باز هم همین حساسیتی که امروز وجود دارد، وجود داشت؟ اهمیت منطقه از لحاظ ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی به اندازه و یا حتی بیش از ژئو اکونومیکی است. اما درعین حال همواره نفت و گاز به عنوان به عنوان یک مسئله اساسی برای نگاه جهان به این منطقه بوده و خواهد بود.

کلیدواژه‌ها