خودمداری سیاستمداران امریکا و شیوه‌های حفاظت از منافع ملی ما

نویسنده

چکیده

از دید امنیت ملی، کشور ما شاهد مقاطع سخت تری بوده است. در سال ٦٠ دهها شهر بزرگ و هزاران روستا در اشغال دشمن بود. شکاف عمیقی در خانواده ها پدید آمده بود حتی در بسیاری از خانواده ها اعضای خانواده رودر روی یکدیگر قرارمی گرفتند گروهک ها هر روز در کشور بحرانی را به وجود می آوردند.; آموزه بوش تصریح می کند باید از هر گونه ابزار نظامی و غافلگیرانه استفاده کند تا آن که تروریسم را نابود کرده و کشورهای صاحب سلاح کشتار جمعی را تعدیل و حامیان تروریسم را برای همیشه شکست دهد.;

کلیدواژه‌ها