خانواده، سرمایه خانواده و چالش‌های فراروی جامعه ما

نویسنده

چکیده

یکی از دستاوردهای جامعه‌شناسی در قرنی که آن را پشت سرگذاشتیم، روی آوردن به نظریه‌ سرمایه اجتماعی است. گرچه هنوز در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه‌شناسان و متفکران علوم اجتماعی پدید نیامده، اما از سوی دیگر، سیالیّت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، به آن نگریست و از بسط‌ نظری آن برای فهم بهتر مسایل اجتماعی، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ریشه شکل‌گیری مفهوم سرمایه اجتماعی، به بازتعریف آن به‌گونه‌ای که بتواند در برگیرنده سرمایه خانواده باشد، می‌پردازد و سپس از همین منظر، ابعاد سه‌گانه سازنده آن را معرفی می‌کند. در ادامه، تهدیدهای سرمایه خانواده از زاویه چالش‌های فراروی جامعه ایرانی مطرح می‌گردد و در پایان، راهکارهای ارتقای سرمایه خانواده ارائه می‌شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستین مواجهه با مسایل خانواده از منظر سرمایه اجتماعی است، به ضرورت‌‌های پژوهشی آینده در این خصوص نیز پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family, Family Capital and Challenges Facing Our Society

چکیده [English]

One of the achievements of sociology in the last century was resorting;
to the theory of social capital. Although a consensus on the meaning of;
social capital has not yet been achieved among sociologists and social;
sciences thinkers, its meaning variations have paved the way for being;
looked from new perspectives. This article first, with due attention to the;
roots of the concept of social capital, redefines it to cover family capital.;
Then, it introduces three components which constitute the concept of family;
capital and dicuss the threats addressed to it in the framework of challenges;
facing Iranian society. Finally, it presents some recommendations for;
enhancing family capital. Since this article approaches family affairs from;
social capital perspective for the first time, it also emphasizes the necessity;
of conducting research in this field in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • family capita
  • Social Capital