دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 72، دی 1393 

مقاله پژوهشی

سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ

صفحه 77-97

محمد گنجی؛ امین حیدریان