سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه

نویسندگان

چکیده

کویرزایی ارومیه، سرنوشت بشر را تحت‌تأثیر پیامدهای بی‌شماری قرار خواهد داد. شناسایی عوامل تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع سرزمین نیازمند بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. هدف این پژوهش، شناسایی ریشه‌های تخریب سرزمین و همچنین سیاست‌گذاری به منظور حکمرانی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضه آبریز ارومیه می‌باشد. روش مورد استفاده، تشریح و تحلیل داده‌ها و اطلاعات موجود و مراحل پژوهش در قالب ارزیابی راهبردی محیط‌زیست بوده است. همچنین با تلفیق مدل "نیروی محرکه- فشار، وضعیت- اثر و پاسخ" با قالب مذکور، دلایل و نتایج تخریب منابع سرزمین شناسایی و سپس سیاست‌گذاری در سلسله‌مراتب مقیاس‌ها (حوضه آبریز ارومیه، زیرحوضه‌ها و حریم اکولوژیکی) انجام گردید. به علاوه اولویت‌بندی زیرحوضه‌ها برای خط‌مشی‌های مربوط با توجه به متغیرهای اکولوژیکی و اجتماعی، صورت پذیرفت. براساس این پژوهش بحران دریاچه ارومیه در زمانی کوتاه قابل جبران نیست. موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم‌گیری صحیح برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش‌ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت‌ها و رفتارهای انسان طی دهه‌های اخیر جستجو نماییم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy- Making for Sustainable Governance and Land Resources Management in Urmia Basin

چکیده [English]

Desertification process in Urmia Basin has many harmful impacts on wellbeing of human populations. Recognizing the causes of land degradation and the process of land resources destruction need to examine socio- economic factors and policies responsible for the deterioration of the situation. This article aims to identify the fundamental causes of land degradation in Urmia basin and to recommend policies for good governance and sustainable management in using land resources. The method used in this article is based on the detailed data and responsible for information analysis and the research process is based on the Strategic Environmental Assessment method. Furthermore, by integrating DPSIR model with SEA, the causes and consequences of land degradation were recognized, and policies were recommended in hierarchical scales (Urmia basin, subbasin, ecological zone). The subbasin prioritization was done for policies with regard to ecological and social variables. According to this research, Urmia lake crisis is not solvable in a short time. To solve the problem, the focus should be on modifying attitudes, approaches and consequently human activities and behaviors of stakeholders. Accordingly, the most important proposed policies in order to good governance and sustainable management of land resource uses are as follow: (1) recognizing appropriate and inappropriate areas for human settlement especially based on sustainability of groundwater resources; (2) improving tax system and reducing the focus on oil revenues; (3) increasing the efficiency of agricultural inputs instead of subsidizing the price of them; (4) integrated water resource management in watersheds by focusing on conservation approach (aquifer management, correct water pricing, water recycling and water reusing) and allocation approach with an accurate accounting of surface and underground water supply; (5) reconsidering the physical development of water resources; (6) reconsidering the self-sufficiency attitude in agricultural production and improving the cultivation pattern; (7) limiting agricultural land use; (8) participative agricultural education; (9) transferring the surplus human resources working in agricultural fields to other sectors of the economy; (10) improving monitoring systems; and finally (11) inhabitation and water delivering to the ecological zone of Urmia lake

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy- making
  • Strategic Environmental Assessment
  • subbasin
  • Urmia Basin