سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی

نویسندگان

چکیده

پیدایش چارچوب مفهومی «حکمرانی نانوتکنولوژی»، حکایت از رویکردی چندجانبه به توسعه این فناوری نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه‌جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می‌کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی‌های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی‌دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت‌های اجتماعی در صورت‌بندی سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های این حوزه می‌باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه‌گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اِجماع نسبی در میان نهاد‌ها در خصوص ایفای مسئولیت‌های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد‌های سیاست‌گذار، شرکت‌های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می‌باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد‌ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Perceptions about Active Institutions in the Field of Iran’s Nanotechnology and Their Responsibility for Performing Governance Functions

چکیده [English]

The emergence of "Governance of Nanotechnology" conceptual framework implies a multilateral approach to the development of this emerging technology. Governance of nanotechnology, along with economic and technological development emphasizes on the full and responsible development of this technology and includes two other functions as well. One of these functions is paying attention to regulations and implementing standard-based nanomaterials and nanotechnologies. The third function is the necessity of informing people about this subject and paving the way for their social participation in the formulation of policies and policy-making in this field. The findings of this research suggest that there is a relative consensus among institutions responsible for the governance of nanotechnology. Also, policy-making institutions, companies producing nano- products and regulatory agencies have more responsibility in fulfilling the functions of nanotechnology governance in Iran. The results indicate that there is a perception of "the heavy responsibility of government" among organizations involved in the field of Iran’s nanotechnology and these institutions have high expectations of government to fulfill the functions of nanotechnology’s governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Governance
  • regulatory agencies
  • Social participation
  • Iran