دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 70، تیر 1393 
بررسی مفهوم منازعه در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلتیک

ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام؛ محمدرضا حافظ‌نیا