بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم

نویسندگان

چکیده

اگر چه فرهنگ خود جهت‌دهنده به بسیاری از جنبه‌ها و حوزه‌های جامعه و زندگی افراد می‌باشد، اما در یک گستره وسیع‌تر، ‌این دولت است که می‌تواند نقش مهمی ‌در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می‌تواند تحت نظارت و تعین‌پذیری و جهت‌گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. ‌این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی‌ و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به ‌این پرسش پاسخ می‌دهیم که: "از دیدگاه اسلامی ‌و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟". فرضیه مورد نظر ‌این است که "با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره‌گر را در عرصه فرهنگ برعهده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسلامی، دولت علاوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ‌سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد". و با توجه به تعدد مؤلفه‌های فرهنگی که دولت می‌تواند به دخالت و نقش‌آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به چهار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و رسانه‌ها در دو دولت اسلامی ‌و لیبرالی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Status of State in the Cultural Sphere of Society from Islamic and Liberal Point of Views

چکیده [English]

Although culture is an orientating factor for many aspects of the society, in a broader extent, it is the state that plays an inportant role in determinig the status of culture. In other words, culture could be controlled and supervised by rulers. This article tries to explore the status of culture from Islamic and liberal point of views and answers to the question that what is the status of state in the sphere of culture? The hypothesis made by the authors states that "given the minimum definitions of state in liberal reading, state take simply an administrative and sometimes observing role in the sphere of culture, but given the maximum definition of state in Islamic approach, in addition to an administrative role, state implement culture-building practices and controls the different aspects of culture in the society". Due to the multiplicity of cultural components in which state can interfere, this article addresses only four fields, namely, education, religion, art and media, to explore how Islamic and liberal states manage cultural issues in the society

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • liberal state
  • Islamic state
  • minimum and maximum interference