دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1383