دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 32، شهریور 1383