نگره‌های راهبردی در نهاد مسئول بهینه‌سازی

نویسنده

چکیده

نگاهی به وضعیت مصرف انرژی در کشور ; مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، روندی رو به رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های 1373 تا 1380 مصرف نهایی انرژی با رشد متوسطی برابر 1/4% در سال روبه رشد بوده است. در بین مصرف انواع حامل‌های انرژی بیشترین رشد مربوط به گاز طبیعی است که ناشی از اجرای برنامه‌های توسعه گازرسانی و سیاست‌های جایگزینی مصرف گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی بوده است.

کلیدواژه‌ها