شکاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومتداری ایران امروز

نویسنده

چکیده

اصل دین و اصل فقه و جاهای دیگر برای خود مبانی خاصی دارند. موازین بعد از اصول است. یعنی وقتی از اصول گذشتیم یکسری از قواعد و ضوابط را از اصول و منابع اصطیاد می‌کنیم که پایه‌هایی برای استنباط های بعدی می‌شود. احکام بعد از همه اینهاست. اگر بخواهیم ترتیبی دهیم مبنا، میزان و حکم است.

کلیدواژه‌ها