دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 100، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت

صفحه 427-465

علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی