بررسی نقش راهبردی مؤسسات پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی گروه سیاست علوم و تحقیقات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

چکیده

چشم انداز توسعه قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، هدایتگر سیاستها و راهبردهای کلان کشور بوده است. بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن از راهبردهای اصلی تحقق این چشم انداز است. مشارکت در شبکه جهانی علم و دانش از مهمترین ابزارهایی است که به تحقق راهبرد قدرت نرم منجر می‌شود. با این وجود، تمرکز بر فرهنگ و آموزش باعث شده تا کمتر به نقش پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در ارتقای قدرت نرم توجه شود. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که بین‌المللی‌سازی مؤسسات پژوهشی چگونه می‌تواند باعث ارتقای قدرت نرم ایران در نظام جهانی شود؟ در پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری تلفیقی مبتنی بر نئولیبرالیسم، جهانی‌شدن و نظریه نظام شبکه‌ای مانوئل کاستلز استفاده شده است. از حیث روش پژوهش در این مقاله از روش‌های مطالعات اسنادی، بررسی تطبیقی، نشست با خبرگان و موردکاوی استفاده شده است. قلمروی پژوهش بررسی تطبیقی تجارب موسسات پژوهشی منتخب ملی و بین‌المللی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی‌-مهندسی است. دستاورد مقاله آن است که ایفای نقش مؤسسات پژوهشی به عنوان ابزار قدرت نرم کشورها مستلزم نقش آفرینی آنها به عنوان نهادی بین‌المللی است. ارتقای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یک مؤسسه پژوهشی به عنوان ابزار کسب قدرت و پرستیژ در عرصه بین‌المللی مستلزم پیوستن آن به شبکه علم جهانی است. پیوستن به شبکه علم جهانی مستلزم فراهم شدن زیست بوم مناسبی است که در آن همزمان عوامل سطح بین‌المللی، ملی و فروملی در تعاملی پویا و سازنده، زمینه بین‌المللی‌سازی مؤسسات پژوهشی را فراهم کنند. در سطح نهادی وجود اراده بین المللی‌سازی در سیاستگذاران و انعکاس آن در چشم انداز، ماموریت‌ها و برنامه های اجرایی موسسه حائز اهمیت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Strategic Role of Research Institutes in Strengthening Iran's Soft Power in the World System

نویسنده [English]

  • Maryam Saniejlal
Faculty member of Science and Research Policy Department,National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
چکیده [English]

The vision of developing the power of the Islamic Republic of Iran at the regional and transregional level has guided the country's macro-policies and strategies. Utilizing soft power and its tools is one of the main strategies to realize this vision. Participation in the global network of science and knowledge is one of the most important tools that lead to the realization of the soft power strategy. However, the focus on culture and education has led to less focus on the role of research and research institutes in promoting soft power. The purpose of this article is to answer the question of how the internationalization of research institutes can promote Iran's soft power in the world system? In answer to this question, an integrated theoretical framework based on neoliberalism, globalization, and Manuel Castells' theory of network system has been used. In terms of research method, in this article, the methods of documentary studies, comparative study, expert panel and case study have been used. The scope of research is a comparative study of the experiences of selected national and international research institutes in the fields of humanities, basic sciences and engineering. The conclusion of the article is that the role of research institutes as a tool of  The soft power of countries requires their role as an international institution. Upgrading the capabilities and capacities of a research institute as a means of gaining power and prestige in the international arena requires it to join the global science network. Joining the World Science Network requires the provision of a suitable ecosystem in which, at the same time, international, national and transnational factors, in a dynamic and constructive interaction, provide the ground for the internationalization of research institutes. At the institutional level, the presence of the will to internationalize in policymakers and its reflection in the vision, missions and executive plans of the institution is important.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Soft Power
  • Research Institute
  • International Scientific Cooperation
  • Networked World
اسپولسکی, ب. (1392). سیاست زبانی. دامغان: دانشگاه دامغان.
امیرفضلی, م. (1395). بررسی رابطه جهانی شدن و دیپلماسی فرهنگی از دیدگاه قدرت نرم. پژوهش در علوم و مهندسی. تهران: -.
پژوهشگاه دانشهای بنیادی. (1399, 7 12). بازیابی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی: http://ipm.ir/
پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری. (1399, 7 12). بازیابی از پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری: http://nigeb.ac.ir
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران. (1399, 6 1). بازیابی از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران: http://ccerci.ac.ir/
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (1399, 5 16). بازیابی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: https://www.ihcs.ac.ir/fa
پژوهشگاه هوافضا. (1399, 5 20). بازیابی از پژوهشگاه هوافضا: http://ari.ac.ir
چگنی زاده، غ و سیفی، ی. (1391, 3(15)). ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم. روابط خارجی, ص. 203-242.
حسینی مقدم, م. (1396). دانشگاه ایرانی در سپهر بین‌المللی: بین‌المللی شدن آموزش عالی و آینده دانشگاه در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
حمیدی‌فر, فاطمه; یوسف کمال الزمان؛ منصوره ابراهیمی. (1396). رهبری و مدیریت در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی, 49-71.
خرسندی طاسکوه, ع. (1396). آموزش عالی بین المللی،استراتژیها و شرایط امکان. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
خشنودی‌فر, مهرنوش; فتحی؛ کوروش. (1390). روند بین المللی‌سازی برنامه‌های درسی با رویکرد آموزش از راه دور. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 77-106.
سرکارآرانی, م. (1398). بین‌المللی شدن آموزش عالی: چالش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها. اطلاعات سیاسی اقتصادی, 183-184.
شریعتی نیاسر, م. (1397). گزارش پروژه ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و پژوهشگاه به تراز 200 دانشگاه برتر دنیا. تهران، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: معاونت آموزشی وزارت عتف.
فاضلی, ن. (1386, بهار). جهانی شدن و آموزش عالی، نگاهی به روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزشی ایران. فصلنامه علوم اجتماعی, ص. 1-41.
فوکو, م. (1392). قدرت و دانش. تهران: هرمس.
کاستلز, م. (1383). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. تهران: طرح نو.
مایلی, محمدرضا; مطیعی، مریم. (1395, پاییز). قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل, ص. 190-209.
منتظر, غ. (1398). دستنامه سنندج. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
نای , ج. (1393). قدرت و دانش. تهران: نشر نی.
 
Brian , L. (2015) Learning from the Globalization of an Emerging Economy Firm. London: Palgrave Macmillan.
CERN. (2019) CERN .
Council, B. (2021). Policy Inshght Global Biritain: The UK's Soft Power Advantage. London: Biritish council.
European science foundation. (2012) Indicator of Internationalisation of Research Institution. brussels: EU.
European science fundation. (2012) Indicator of Internationalisation Of Research Institution. Brucssle: Eu.
Hazelkorn, E. (2017). Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education: Underestanding the Influence and Impact of Rankings on Higher Education. London and New York: Routledge.
Knight, J. (1997). Internationalization of Higher Education. A Conceptual Framework. در J. Knight, Internationalization of Higher Education in Asia Pacific Countries. Amsterdam: European Association for International Education.
Nye, J. (2004). Soft Power: The maens of success in world politics. New York: Public affairs.
Rouse, J. (1996). Power and Kowledge. در G. Gutting, The Cambridge Companion to Foucault (ص. 93-115). Cambridge : Cambridge University Press.
Trilokekar, , R., Masri, A.E, Masry, H.E. (2020, 3 50). Power, Politics and Education: Canadian Universities and International Education in an Era of New Geopolitics., 50(3). Canadian Gournal of Higher Education, ص. 79-95.
USC Center on Public Diplomacy. (2019). A Global Ranking of Soft Power 2019. USC Center on Public Diplomacy.
Yang, R. (2010, June). Soft Power and Higher Education: An Examination of China's Confucius Institutes. ص. 235-245.