دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 98، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران

صفحه 5-36

یوسف خان محمدی؛ محمدباقر خرمشاد