بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقاله پیش‌رو با عنوان «بایستگی مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، درواقع تلاشی درجهت تبیین و اثبات ضرورت تداوم اصل مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. «مقاومت» بخش لاینفک هویت و اصول انقلاب اسلامی‌ است. این مفهوم هم در پدیدآمدن انقلاب اسلامی سبب‌ساز و جهت‌بخش بوده و هم در استمرار و ارتقای آن نقش اساسی را بازی کرده است. هدف پژوهش این‌ است که با جستجو و تمرکز و مختصات‌سنجی جایگاه مقاومت در پندار ارزشی و اصولی تفکر انقلاب اسلامی، فهمی از منزلت و درجه پایبندی گفتمانی دولت‌ها به آن کسب کند و در انتها، با بررسی علت ضرورت‌بخش به اهمیت مقاومت با مطالعه تهدیدات سنتی و مدرن، به بایستگی مقاومت فعال، به‌عنوان یک راهبرد نائل شود. در بخش اول مقاله به اصول و پیشینه وجوب دیدگاه مقاومت‌محور در سیاست خارجی ج.ا.ا و گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تا کنون پرداخته شده و در بخش دوم، تهدیدات مرتبط با سیاست خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه موردی هم در باب نهاد FATF به‌عنوان یک رژیم بین‌المللی اما با تبعات داخلی، صورت گرفته است. لازم به ذکر است که برای جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه تحلیل در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و اسناد مکتوب استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of "Active Resistance" In The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran (Model Of Iranian-Islamic Action In Foreign Policy)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamshidiha 1
  • Sobhan Mohammadi 2
  • Mohammad bagher Mokaremi pour 3
1 Professor, the Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD student in Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present article entitled "The Necessity of Active Resistance in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran" is in fact an attempt to explain and prove the necessity of continuing the principle of resistance in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. "Resistance" is an inherent element of the identity of the Islamic Revolution. This concept has been a cause and direction in the emergence of the Islamic Revolution and has played a key role in its continuation and promotion. The aim of this research is to gain an understanding of the status and degree of discourse of governments to the value and degree of adherence of governments by searching,focusing, and measuring the coordinates of the position of resistance in the value and principled concept of the Islamic Revolution Thought . It also tries to examine the reason for the importance of resistance And by studying traditional and modern threats, it is necessary to identify active resistance as a strategy. In the first part of the article, the principles and background of the necessity of a resistance-oriented view in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the foreign policy discourses of the Islamic Republic of Iran from the beginning of the revolution until now are discussed In the second part, the threats related to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran are examined. A case study has also been conducted on the FATF as an international regime with internal consequences. It should be noted that for data collection and analysis in this study, the library method and written documents have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • Islamic Revolution
  • Islamic Republic
  • Security
  • Foreign Policy
  • FATF
امین‌فرد. (1398). پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سرآغاز دوران جدیدی برای فقه شیعه. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 23(78)، 161-178.
زندی، غ. (1387). محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران. تهران. پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سیدحسین‌زاده‌یزدی، سعید & شریف‌زاده، ‌محمدجواد. (1395). سیره پیامبراکرم (ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی، اقتصاد اسلامی، 62(16)، 5-32.
طباطبائی، ع. (1360). شیعه در اسلام. قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی.
عسگرخانی، ا. (1381). نظریه رژیم‌های بین‌المللی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، 57(3).
فیروزآبادی، ج. د. (1388). امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. روابط خارجی، 1(1).
مجموعه مصوبات مجمع تشخیص درخصوص سیاست‌های کلی نظام. (1382). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مطهری، م. سیری در سیره ائمه اطهار.
نوری ع & مرشدیزاد، ع. (1397). چالش‌های سیاسی خارجی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام‌خمینی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی (علمی-پژوهشی)، 8(26)، 245-266.
ورعی، س. ج. (1389). مبانی فقهی جهاد ابتدایی. 12(1)، 2.
هشجین، ز & علیزاده، ق. (1390). مولفه‌های اساسی بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره). مطالعات بیداری اسلامی(13).
Abowitz, K. K. (2000). A pragmatist revisioning of resistance theory. American educational research journal, 37(4), 877-907.
Ackerman, P., & Rodal, B. (2008). The strategic dimensions of civil resistance. Survival, 50(3), 111-126.
Badshahi, S. N., & Bukhari, A. G. (2013). Interpretation of the Prophetic way of Preaching. Interpretation of the Prophetic way of Preaching
Butler, M., Mecheril, P., & Brenningmeyer, L. (2017). Introduction. Coming to Terms—On the Aim and Scope of this Volume Resistance (pp. 7-16): transcript-Verlag.
Cullen, P. J., & Reichborn-Kjennerud, E. (2017). MCDC countering hybrid warfare project: Understanding hybrid warfare. A Multinational Capability Development Campaign project, London.
Ekşi, M. (2017). Regional Hegemony Quests in the Middle East from the Balance of Power System to the Balance of Proxy Wars: Turkey as Balancing Power for the Iran-Saudi Rivalry. Gazi Akademik Bakış, 11(21), 133-156.
FATF/OECD. (2019). INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION (THE FATF RECOMMENDATIONS). 7.
Golmohammadi, V. (2019). The foreign policy of the Islamic Republic of Iran: Prospects for change and continuity. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 8(1), 93-102.
Gordon, T., & Webber, J. R. (2008). Imperialism and resistance: Canadian mining companies in Latin America. Third World Quarterly, 29(1), 63-87.
Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. International organization, 41(3), 491-517.
Hinnebusch, R. (2003). The international politics of the Middle East: Manchester University Press.
Jalalpoor, S., & Sharfi, H. (2016). The Role of Iran and America's Middle East Policy in Peace Process of Middle East 2001-2016. Journal of History Culture and Art Research, 5(4), 113-130.
Kamal, M. (2008). The meaning of terrorism: a philosophical inquiry. NCEIS Res Pap, 1, 1-1.
KOMEsAR, N., POIARES PESSOA MADURO, L. M., Wagner, W., SHAFFER, G. C., & BAKARDJIEVA-ENGELBREKT, A. (2014). Understanding global governance: Institutional choice and the dynamics of participation: European University Institute.
Korybko, A. (2015). Hybrid wars: The indirect adaptive approach to regime change. The People’s Friendship University of Russia.
Lientz, B. P., & Rea, K. P. (2004). Breakthrough IT change management: How to get enduring change results: Routledge.
Maiguashca, B. (2003). Governance and resistance in world politics. Review of International Studies, 28, 4-5.
Motahhari. Look At The Biography Of The Imams. Tehran: Sadra. [In Persian]
Mueller, K. P., Wasser, B., Martini, J., & Watts, S. (2017). US Strategic Interest in the Middle East and Implications for the Army. Retrieved from
Müller, P. S. (2005). Politicians of Global Governance. CONfines de relaciones internacionales y ciencia política, 1(1), 51-66.
office, H. (2018). Country Policy and Information Note Iran: Ahwazis and Ahwazi political groups. 1.0, 25-26.
Qasemi, H. R. (2016). Iran and its policy against terrorism Eradicating Terrorism from the Middle East (pp. 201-221): Springer.
Russell, J. A. (2007). Regional threats and security strategy: the troubling case of today's Middle East; Strategic Insights, v. 6, issue 6 (November 2007). Strategic Insights, v. 6, issue 6 (November 2007).
Salehzadeh, A. (2013). Iran's domestic and foreign policies. Series 4: Working Papers, No 49.
Stephen, M. (2011). Globalisation and resistance: struggles over common sense in the global political economy. Review of International Studies, 37(1), 209-228.
Tabatabai, A. M. (2018). Other side of the Iranian coin: Iran’s counterterrorism apparatus. Journal of Strategic Studies, 41(1-2), 181-207.
Thérien, J.-P., & Pouliot, V. (2017). Global Governance in Practice. Global Policy, 9(2), 2.
Vinthagen, S. (2007). Understanding “resistance”: Exploring definitions, perspectives, forms and implications. E-journal. School of Global Studies. Gothenburg University.
Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 21(5), 795-814.
Yoshimatsu, H. (1991). International Regimes, International Society, and Theoretical Relations. International Studies, 17, 42.
Zenko, M. (2018). US Military policy in the Middle East. London, UK: Chatham House Research Paper.
Zulfqar, S. (2018). Competing interests of major powers in the Middle East: The case study of Syria and its implications for regional stability. PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, 23(1), 121-147.