دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 95، تیر 1399، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 5-29

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمدحسین مشرف‌جوادی؛ علی ربّانی خوراسگانی


نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب

صفحه 87-111

محمدباقر بهرامی؛ فریدون اکبرزاده؛ روح‌اله شهابی؛ شیوا جلال‌پور


تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی

صفحه 113-137

فربد دیبا؛ آرین قلی‌پور؛ علی اصغر پورعزت