تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

رهبری اثربخش از مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده‏ی موفقیت سازمان‏های نظامی است. در این پژوهش مؤلفه‏های کلیدی رهبری اثربخش یک سازمان نظامی با استفاده از روش پژوهش کیفی داده بنیاد و با انجام 18 مصاحبه عمیق با فرماندهان یکی از یگان‏های ارتش جمهوری اسلامی ایران معرفی و تبیین شده است. مشارکت‏کنندگان در پژوهش که مسئولیت فرماندهی سطوح عملیاتی یگان خود را در دوران دفاع مقدس برعهده داشته‏اند، به‌شکل هدفمند و با روش نمونه‏گیری نظری انتخاب شده‏اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است؛ رهبران اثربخش نظامی، از بعد فردی دارای شخصیتی معنویت‏محور، توسعه‏یافته و هوشمند بوده‏اند. این رهبران نظامی، بعد از تأثیرپذیری از عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی، باور و اعتقاد درونی به ایثار داشته‏اند. آن‏ها در ادامه، راهبردهای رفتاری خاصی مانند اصول‏گرایی، اعتمادسازی، ایجاد فضای تعاملی سازنده، توانمند‏سازی و متقاعدسازی پیروان و اعمال نفوذ کارکردی را در تعامل با نیروهای خود به‏کار گرفته‏اند. اتخاذ راهبردهای رفتاری ذکرشده توسط رهبران نظامی، باعث تحقق پیامدهای فردی و سازمانی در ابعاد نگرشی، رفتاری و عملکردی، مانند تعهد و رضایت شغلی و سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و درنهایت انجام موفقیت‏آمیز مأموریت و پیروزی نظامی شده است. یافته‏های این پژوهش قابل‌استفاده‏‏ی سازمان‏های نظامی و غیرنظامی در تدوین طرح‌های جذب، پرورش و توسعه رهبری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Components of Effective Leadership in Mmilitary Organizations of Iran: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bahmani 1
  • Hadi Teimouri 2
  • Mohammad-Hossein Mosharaf-Javadi 3
  • Ali Rabbani Khorsagani 4
1 PhD student, Faculty of Business Administration, University of Isfahan,
2 Associate Professor, Faculty of Business Administration, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Faculty of Business Administration, University of Isfahan,
4 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Effective leadership is one of the major determinant factors of organizational success in military organizations.  In this research, using the qualitative research methods of grounded theory, the main components of effective leadership have been outlined. The data gathered through in-depth interviews with 18 commanders of a rapid-response unit of the Islamic Republic of Iran's army. The participants that commanded the military units during the Holy Defense were selected through a purposeful and theoretical sampling method. The findings reveal that efficient military leaders had a spiritual, intellectual, and mature character. The military leaders were affected by personal, organizational, and social factors and believed in the ideology of self-sacrifice. Next, they adopted appropriate behavioral strategies like acting according to principles, building trust, creating constructive interactive space, comprehensively empowering subordinates, and effective persuasion and functional influence. The outcomes of effective leaders’ behavioral strategies were the fulfillment of personal and organizational goals like the job and organizational commitment, organizational citizenship behavior, and ultimately military victory. The findings of this study can be used by military and private organizations to recruit, train, and develop leadership plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective military leadership
  • Holy defense
  • The ideology of
آقامحمدی، صمد؛ جهانگیرفرد، مجید؛ حاج علیان، فرشاد و تورج مجیبی(1398)، تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی، فصل‏نامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی دوره 27، شماره 1، 65 تا 88 .
استراوس، انسلم و کوربین، جولیت(1392). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‏ای، ترجمه ابراهیم افشار، نشر نی: تهران.
خانی، مهدی؛ رئیسی، مهدی و بیگلری، محمد ( 1398)، احصای ویژگی ها و شاخص های فرماندهان گروهان های آموزشی ( مورد مطالعه: یکی از مراکز آموزش عالی سپاه)، نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ، ش4 ،29-1.
سیدجوادین، سید رضا؛ قلی‏پور، آرین؛ و جانعلی‏زاده شوکی، محمد، (1393)، شناسایی تأثیر به‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پی آمدهای منابع انسانی، فصل‏نامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال ششم، شماره 4، 109 تا 127.
رحمتی، محمد حسین؛ خنیفر، حسین و کتابی، ابراهیم(1395) الگوی رهبری امام حسین (ع) در قیام عاشورا، فصل‏نامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، دوره 24، شماره 3، 129 تا 145.
زین‌الدینی، مجید، (1396)، مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی)، فصل‏نامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، دوره 25، شماره 3، 163 تا 189.
 
Alilyyani, B., Wong, C. A. & Cummings, G. (2018) Antecedents, Mediators, and Outcomes of Authentic Leadership in Healthcare: A Systematic Review. International Journal of Nursing Studies, https://doi.org/ 10.1016/j.ijnurstu. 2018.04.001
Amagoh, F. (2009) Leadership development and leadership effectiveness, Management Decision, Vol. 47, (6), pp. 989-999
Barrow, J.C. (1977) ‘The variables of leadership: a review and conceptual framework’, Academy of Management Review, Vol. 2, pp. 233-251.
Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003) Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-218
Bauer, T. N., Perrot, S., Liden, R. C. & Erdogan, B. (2019) Understanding the consequences of newcomer proactive behaviors: The moderating contextual role of servant leadership, Journal of Vocational Behavior, 112, 356–368, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.05.001
Beck C. D. (2014). Antecedents of Servant Leadership: A Mixed Methods Study. Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 21(3) 299–314
Beyer P.D. (2010) Authentic leadership in-extremis: a study of combat leadership. A thesis of Phd: University of Capella
Bodinson, G. (2005) Changing healthcare organizations from good to great”, Quality Progress, November, pp. 22-9.
Bush, T., Bell, L. and Middlewood, D. (2019) Principles of Educational Leadership & Management, third edition, SAGE: London.
Choi, Y. and Mai-Dalton, R.R. (1998) ‘On the leadership function of self-sacrifice’, Leadership Quarterly, Vol. 9, No. 4, pp. 475-503.
Corbin, J., Strauss, A. (2008) Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd edition, London: SAGE publication
Dionne, S. D., Gupta A., Sotak, K. L., Shirreffs, K. A., Serban, A.,  Hao, C., Kim, D. H., Yammarino, F. J.  (2014) A 25-year perspective on levels of analysis in leadership research. The Leadership Quarterly 25, 6–35.
Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., Dierendonck, & Lidene, R. C. (2019) Servant Leadership: A systematic review and call for future research, The Leadership Quarterly, 30, 111–132.
Farahnak, L. R., Ehrhart, M. G., Torres, E. M. & Aarons, G. A. (2019) The Influence of Transformational Leadership and Leader Attitudes on Subordinate Attitudes and Implementation Success, Journal of Leadership & Organizational Studies, sagepub.com/journals-permissions, DOI: 10.1177/1548051818824529
Fry, L., Latham, J., Clinebell, S., & Krahnke, K, (2017). Spiritual leadership as a model for performance excellence: A study of Baldrige award recipients. Journal of Management, Spirituality & Religion. https:// doi. org/ 10.1080/ 14766086.2016.1202130.
Greenleaf, R. K. (1970). The servant as leader. Indianapolis, IN: Greenleaf Center.
Hannah, S. T., Sumanth, J. J., Lester, P. & Cavarretta, F. (2014) Debunking the false dichotomy of leadership idealism and pragmatism: Critical evaluation and support of newer genre leadership theories. Journal of Organizational Behavior, 35: 598-621.
Harris, D. E., Holyfield, L., Jones, L., Ellis, R., Neal, J. (2019) Spiritually and Developmentally Mature Leadership, Towards an Expanded Understanding of Leadership in the 21st Century, Springer Nature Switzerland AG.
Hoch, J. E., Bommer, W. H., Dulebohn, J. H. and Wu, D. (2016) Do Ethical, Authentic, and Servant Leadership Explain Variance Above and  Beyond Transformational Leadership? A Meta-Analysis, Journal of Management, 1-29,  DOI: 10.1177/0149206316665461
Hughes, R. L., Ginnett, R. C., Curphy G. J. (2012). Leadership: enhancing the lessons of experience ,7th ed. Published by McGraw-Hill/Irwin
Kempster, S., Parry, K. W., (2011) Grounded theory and leadership research: A critical realist perspective, The Leadership Quarterly,22 : 106–120.
Komives, S. R., Lucas, N., & McMahon, T. R. (2013). Exploring leadership: For college students who want to make a difference (3rd Ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Kirchner, M. & Akdere, M. (2017) Military leadership development strategies: implications for training in non-military organizations. Industrial and Commercial Training, vol. 49 no. 7/8, pp. 357-364.
Liden, R. C. and Antonakis, J. (2009) ‘Considering context in psychological leadership research. Human Relations, Vol. 62, pp. 1587-1605. Doi: 10.1177/0018726709346374.
Liphadzi, M., Aigbavboa, CO. & Thwala.W.Dc (2017) A theoretical perspective on the difference between leadership and management, Procedia Engineering, 196, 478 – 482.
Luria, G., Kahana, A., Goldenberg, J. and Noam Y. (2019) ‘Leadership Development: Leadership Emergence to Leadership Effectiveness’, Small Group Research, Vol. 50, No. 5, pp. 571–592.
Mostafa, A. M. S. and Bottomley, P. A. (2018) ‘Self-Sacrificial Leadership and Employee Behaviours: An Examination of the Role of Organizational Social Capital, Journal of Business Ethics, published online, 28 June, https://doi.org/10.1007/s10551-018-3964-5.
Neider, L. L., & Schriesheim, C. A. (2011). The authentic leadership inventory (ALI): Development and empirical tests. Leadership Quarterly, 22, 1146–1164.
Oc, B. (2018) ‘Contextual leadership: A systematic review of how contextual factors shape leadership and its outcomes’, Leadership Quarterly, Vol. 29, pp. 218-235.
Qiu, S., Dooley, L. (2019) ‘Servant leadership: Development and validation of a multidimensional measure in the Chinese hospitality industry’, Leadership and Organization Development Journal, https://doi.org/ 10.1108/LODJ-04-2018-0148
Rubin, H. J., & Rubin, I. (2012). Qualitative interviewing: The art of hearing data. Thousand Oaks, CA: Sage.
Sachdeva, S., Iliev, R., Ekhtiari, H. and Dehghani, M. (2015) ‘The role of self-sacrifice in moral dilemmas. PLoS ONE, Vol.10, No. 6, https: //doi.org/ 10.1371/journal al.pone.01274 09.
Sendjaya, S., Sarros, J. C. &Santora, J. C. (2008). Defining and Measuring Servant Leadership Behaviour in Organizations, journal of management studies, 45(2), 402-424.
Seow D. & Brown L. (2018) The solo female Asian tourist, Current Issues in Tourism, https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1423283
Schriesheim, C. A., Wu, J. B., and Scandura, T. A. (2009) ‘A meso measure? Examination of the levels of analysis of the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)’, Leadership Quarterly, Vol. 20, pp. 604-616. doi:10.1016/j.leaqua.2009.04.005
Stollbergera J., Herasb M. L., Rofcaninc Y. & Bosch M. J. (2019) Serving followers and family? A trickle-down model of how servant   leadership shapes employee work performance. Journal of Vocational Behavior, 112, 158–171.
Strum, R. E., Vera, D., & Crossan, M. (2017) The entanglement of leader character and leader competence and its impact on performance. The Leadership Quarterly, 28(3), 349e366
Tkaczynski, A. & Arli, D. (2018)  Religious tourism and spiritual leadership development: Christian Leadership conferences, Journal of Hospitality and Tourism Management, 35,75e84
Van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of Management, 37, 1228-1261.
Vardiman, P., Houghston, J. and Jinkerson, D. (2006), “Environmental leadership development. Toward a contextual model of leader selection and effectiveness”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 27 No. 2, pp. 93-105.
Wong, L., Bliese, P., & McGurk, D. (2003), Military leadership: A context specific review. The Leadership Quarterly, 14, 657-692.