دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 81، اسفند 1395 
استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان

امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ فاطمه ثقفی؛ محمد عسکریان؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی حمیدی


تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران

احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک‌محمدی؛ سیده آل محمد؛ مهسا یزدان‌پناه