دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 78، خرداد 1395 
نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام

فرزاد رستمی؛ محمدصالح ایومن؛ محمدصالح ایومن؛ کرم رضا یان هابیلی