دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 79، شهریور 1395 
بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

امین نیک‌پور؛ سنجر سلاجقه؛ علیرضا عرب‌پور؛ علیرضا منظری توکلی؛ مسعود پورکیانی