جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند

نویسندگان

چکیده

ظهور نظریه بازاریابی سیاسی را می‌توان نتیجه ترکیب دو دانش بازاریابی و سیاست دانست. بر این ; ‌اساس، هرگونه تغییر یا بهبود در مفاهیم بنیادین علوم بازاریابی و سیاست باید در دانش بازاریابی سیاسی نیز نمود یابد. یکی از چالش‌های اصلی بازاریابی در سال‌های اخیر، برقراری ارتباط بلندمدت با مشتریان و وفادارکردن آنها است. در ادبیات بازاریابی در این زمینه مطالعات زیاد صورت گرفته، اما تاکنون کمتر پژوهشی به این موضوع پرداخته است که چگونه یک حزب یا جریان سیاسی می‌تواند با برقراری ارتباط بلندمدت با شهروندان و وفادارکردن آنها زمینه حضور پررنگ و مستمر خود در عرصه سیاست را تضمین کند؟ از این‌رو، هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی سیاسی رابطه‌مند برای برقراری ارتباط بلندمدت مبتنی بر اعتماد و تعهد متقابل با شهروندان (رأی‌دهندگان) است. روش پژوهش تحلیل محتوای مستندات علمی ‌دو حوزه علمی ‌بازاریابی و سیاست است و دیدگاه ما به بازاریابی سیاسی در این پژوهش، فرایندی است. در ابتدا مدل‌های بازاریابی سیاسی کنونی مورد بررسی و نقد قرار گرفت تا در مدل ارائه‌شده نقاط ضعف پوشش یابد. سپس بر اساس تعریف جدید بازاریابی فرایند خلق ارزش وارد مدل شد و درنهایت، فرایند جامعه‌پذیری سیاسی با هدف ایجاد یک فرهنگ سیاسی مشترک و مبنایی برای تعریف ارزش زیربنای مدل قرار گرفت. مدل بازاریابی سیاسی رابطه‌مند با ایجاد تعهد و اعتماد متقابل بین سازمان سیاسی و رأی‌دهندگان باعث کاهش خطر رأی‌ دادن، تسهیل فرایند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان و وفاداری آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Socialization; a Context for Relational Marketing

چکیده [English]

The advent of political marketing theory can be considered as a combination of marketing and policy knowledge. Accordingly, any changes or improvements in the fundamental concepts of marketing and policy science could be applied in political marketing. In recent years, one of the key challenges of marketing has been establishing long term relations with customers and their loyalty. Many studies in marketing literature have been done in this area, but almost none of them concentrated on the following question: how can a political party could establish a long-term relationship with citizens and make them loyal to the party? The purpose of this study is to provide a relational model for political marketing in the context of a long-term relationship with citizens (voters) based on trust and mutual commitment. Our research methodology is the content analysis of scientific documents in the fields of marketing and politics. In this study, we consider political marketing as a process. At first, current political marketing models were studied to show their weaknesses. Then, according to the new definition of marketing, value creation process applied in our model. Finally, the process of political socialization for creating a common political culture and a context for value definition (as the basis of the model) was explained. Political relational marketing through creating mutual commitment and trust between political organizations and voters, reduces the risk of voting and facilitates the voters’ decision making process and their loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political marketing؛ relational marketing؛ value creation process
  • ؛ political socialization
  • ؛ voters