حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها

نویسندگان

چکیده

امروزه الگوی حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهری معاصر به‌خوبی نشان دهد. یکی از نکته‌های بسیار مهم برای پیاده‌کردن این الگو در مدیریت شهری ایران، معرفه‌سازی از مؤلفه‌های کلان حکمرانی خوب شهری و همچنین میزان اختلاف اهمیت بین این مؤلفه‌ها و معرفه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف مذکور، مقاله حاضر که از نظر ماهیت، کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است، با شیوه جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی- کتابخانه‌ای، تدوین شد. در این پژوهش ابتدا به‌صورت نظری به تحلیل و تفسیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری در دیگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخت شده است و در ادامه برای پی‌بردن به میزان اهمیت مؤلفه‌ها و معرفه‌های حکمرانی خوب شهری از الگوی تحلیلی تاپسیس استفاده شده است. به این معنا که شاخص‌ها توسط پنج متخصص در زمینه تطبیق حکمرانی خوب شهری در ایران ارزیابی شده و با استفاده از الگوی تحلیلی تاپسیس رتبه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج تحقیق، اولویت و اهمیت مؤلفه‌ها و معرفه‌های حاکمیت قانون، مشارکت و عدالت را نسبت به دیگر مؤلفه‌ها و معرفه‌های حکمرانی خوب شهری برای مدیریت شهری ایران نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Urban Governance: The Prioritization of Components and Indicators

چکیده [English]

It seems that in contemporary urban management, the model of good urban governance has been able to prove its efficiency in improving urban management. One of the most important points in implementing this model in the context of Iran’s urban management is to define the major components of good urban governance and to also determine the significance of the differences between these components and indicators. The present study was designed to achieve this goal. The methodology used in the study is descriptive-analytic and the data collection method is survey-bibliography. First, the components of good urban governance were analyzed theoretically in other developed and developing countries. Then, the analytic model of TOPOSIS was used to determine the significance of the components and indicators of urban good governance. The indicators were evaluated by five specialists in the field of good urban governance and then were ranked and analyzed by the analytic model of TOPOSIS. The results show the priority and significance of components and indicators of rule of law, participation and justice over other components and indicators for a good urban governance in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Urban Governance
  • Rule of law
  • Participation
  • Justice
  • TOPOSIS