هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج‌فارس)

نویسنده

چکیده

هرچند که منازعه بر سر چگونگی بهره‌برداری از منابع آب شیرین، ریشه ای هزاران ساله در تاریخ اساطیری ملل و اقوام گذشته دارد، اما در دنیای مدرن امروزی نیز باوجود دسترسی آسان به منابع آبی، همچنان از این ماده حیاتی به‌عنوان سلاح و ابزاری برای پیشبرد دیگر مقاصد سیاسی، به‌خصوص در دوران شکل گیری منازعات استفاده می شود. باوجود نادیده‌انگاشتن واقعیت ارتباط پیچیده میان آب و امنیت از سوی پاره ای از متخصصان امنیت بین الملل، واقعیت ها حکایت از آن دارد که کمبود منابع آب شیرین می تواند به‌عنوان یک چالش پایدار در مناسبات بین المللی مطرح شود. با توجه به این مهم، این پژوهش در پی آن است که آشکار سازد چگونه کمبود منابع آب شیرین می تواند سبب شکل گیری منازعه در سطح ملی و بین المللی گردد؛ مسئله ای که تاکنون راه‌حلی اساسی برای حل‌وفصل آن ارائه نشده است. تحولات و رویدادهای اخیر کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سطح ملی و منطقه‌ای، بیانگر شکل‌گیری بحرانی جدید در این عرصه است. این پژوهش ضمن آنکه پیامدهای کمبود منابع آب شیرین و تنش بر سر آن را در منطقه‌ خلیج‌فارس مورد مطالعه قرار می‌دهد، در پی آن است تا برای این پرسش، پاسخی مناسب بیابد: چه ارتباطی بین کمبود منابع آب شیرین و امنیت ملی کشورهای حوزه‌ خلیج‌فارس وجود دارد؟ فرضیه تحقیق: کمبود منابع آب شیرین، تنش و تهدید امنیت ملی در کشورهای منطقه خلیج‌فارس را تشدید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی و نوع پژوهش کاربردی است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydropolitics and National Security (Case study: Persian Gulf Countries)

چکیده [English]

There is a long history of conflicts over water resources, extending back thousands of years into myths, legends, and ancient history. However, even now, in the modern world, disputes over access to water, the use of water as a weapon, and the targeting of water systems during conflicts remain all too common. It has been argued that water resources have rarely, if ever, been the sole source of violent conflict or war. However, this fact has led some international security “experts” to ignore the complex and real relationships between water and security, which remain a major challenge. Indeed, our work suggests that the risks of water-related violence and conflict is growing, not diminishing, as population, resources, and economic and environmental pressures on scarce water resources increase. Many of these risks are materializing at the sub-national level rather than as disputes among nations, but even at the national level, there are growing concerns about tensions in the Middle East and parts of Persian Gulf that share international rivers but lack international agreements over how to manage those waters. Recent international events in the Persian Gulf and other countries have, unfortunately, continued to lead to new entries. In addition, new information is being sent all the time by historians, water experts, and readers to update, correct, and expand the current chronology. Research method of this study is descriptive-analytical, research type is functional, and data collection is based on document and book study

کلیدواژه‌ها [English]

  • HydroPolitics
  • tente
  • struggle
  • National Security