دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 83، شهریور 1396 
سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404

امیرمسعود شهرام نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ فرهاد عباسی؛ ملیحه رمضانی


محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی

زهرا سعیدآبادی؛ شهناز هاشمی؛ محمد سلطانی‌فر


آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران

صدیقه محمداسماعیل؛ علی خیشوند؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ فهیمه باب‌الحوائجی