دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 66، خرداد 1392 
تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسنعلی بختیارنصرآبادی؛ ستاره موسوی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری