تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‌های انسانی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین کارکردهای رسانه همگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‎‌های انسانی است. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مفهوم‎‌سازی بنیادی (داده‌بنیاد) انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‎‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعداد پانزده نفر از اعضای هیئت علمی رشته‎‌های مدیریت، علوم تربیتی، جامعه‎‌شناسی، اقتصاد توسعه، ارتباطات و افراد دارای تجربه کاری در حوزه سیمای ج.ا.ایران مورد مصاحبه‎‌های عمیق نیمه‎‌ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده‎‌های حاصل از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. یافته‎‌های پژوهش نشان می‎‌دهد که این رسانه، سه کارکرد اصلی جهت توسعه قابلیت‎‌های انسانی ایفا می‎‌نماید. اولین کارکرد این رسانه که در این پژوهش شناسایی شده، عبارت است از فراهم‎‌سازی عوامل میانجی توسعه قابلیت‎‌های انسانی که از طریق آگاه‎‌سازی، ایجاد انگیزه، توانمندسازی و هدایت اختیار مثبت در انسان صورت می‎‌گیرد. دومین کارکرد این رسانه، فراهم‎‌سازی آزادی‎‌های فرصت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی، زیست‌محیطی، اطلاعاتی و حمایتی است که زمینه و بستر توسعه قابلیت‎‌های انسانی محسوب می‎‌شوند. در نهایت به‎‌کارگیری استراتژی تغییر نیز که مبتنی بر پیش‎‌فرض انسان فعال به عنوان یک ظرفیت بالقوه است، سومین کارکرد این رسانه است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Functional Framework of IRIB for Development of Human Capacities

چکیده [English]

The main goal of this research is to explain the functions of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) as a public medium for the development of human capacities. This is a qualitative research using grounded theory. During the study, purposive sampling method and snowballing technique has been used to select 15 faculty members in the fields of management, educational science, sociology, economics of development, and communications. Also, people with working experience with respect to the IRIB have been exposed to profound, half-structured interviews. The data have been interpreted through open, axial and selective codification. The findings show that this medium has three main functions for the development of human capacities. The first function of this medium which has been identified in this study is to provide factors mediating development of human capacities by enlightening, motivating, empowering and guiding positive option among people. The second function of this medium is to provide cultural, social, economic, political, legal, environmental, information, and supporting opportunities which pave the way for the development of human capacities. Finally, the use of change strategy, which is based on the presumption of active human as a potential capacity, is the third function of this medium which has been identified in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • applied model
  • human capacities
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • capacity approach
  • critical realism approach
  • Grounded theory