دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 55، شهریور 1389